top of page
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JANCSÓ ANIKÓ

ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY

HATÁLYOS:

2021. MÁJUS 1. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG 

 

1.  Az adatkezelő adatai:

 

Adószámos magánszemély neve: Jancsó Anikó, adószámos magánszemély
Székhely: 1024 Budapest, Retek u. 2/2

Nyilvántartási szám: XXXXXXXX
Adószám: XXXXXXXX-X-XX
Telefonszám: 0630/475-4155
E-mail cím: balance.stilus@gmail.com

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

 

Jancsó Anikó adószámos magánszemély, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Az adószámos magánszemély kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adószámos magánszemély megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adószámos magánszemély fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

Jancsó Anikó adószámos magánszemély adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adószámos magánszemély székhelyén és weboldalán. Az adószámos magánszemély fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adószámos magánszemély elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adószámos magánszemély a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Jancsó Anikó adószámos magánszemély az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adószámos magánszemélyre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adószámos magánszemély tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

5. Jogszerű adatkezelés az adószámos magánszemélynél:

 

A személyes adatok kezelésére az adószámos magánszemélynél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogszerűségét az adószámos magánszemély a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adószámos magánszemély megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adószámos magánszemély a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Személyes adatok kezelése az adószámos magánszemély:

 

Jancsó Anikó adószámos magánszemély szín- és stílustanácsadóként dolgozik. Egyéni tanácsadás keretében végzi tevékenységét. Az adószámos magánszemély ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

a.)  Az adószámos magánszemély kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon, vagy weboldalán keresztül lehet. Az egyéni tanácsadásra való jelentkezés alkalmával az adószámos magánszemély az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a tanácsadó foglalkozás megszervezése, az arra való felkészülés, az ügyféllel való kapcsolattartás és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A jelentkezéssel tulajdonképpen létrejön a felek között a szerződéses kapcsolat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Amennyiben az érdeklődő a tanácsadással kapcsolatos információk birtokában úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni az adószámos magánszemély szolgáltatásait, az adószámos magánszemély a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

b.)  A szolgáltatás díjáról az adószámos magánszemély számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adószámos magánszemély. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adószámos magánszemély a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

c.)  Az egyéni tanácsadásra való jelentkezés az adószámos magánszemély weboldalán történik, név, telefonszám és e-mail cím megadásával. Ezen személyes adatokat az adószámos magánszemély a kapcsolatfelvétel céljából kezeli. A kapcsolatfelvétel során kéri az adószámos magánszemély a jelentkező nevét, telefonszámát, címét, esetleg adószámát. Ezen adatokra a tanácsadási díjról szóló számla kiállítása érdekében van szükség.  A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat az adószámos magánszemély 5 évig őrzi meg.

d.)  Előfordulhat, hogy az adószámos magánszemély munkája során jogi személyekkel is kapcsolatba kerül. A partnerrel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomására jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükség. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el az adószámos magánszemély ajánlatát, a tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével, a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, és kapcsolattartó hozzájárulása. A szolgáltatás díjáról az adószámos magánszemély számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adószámos magánszemély. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adószámos magánszemély a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

e.)  Feladatai ellátása során az adószámos magánszemély, partnerei, ügyfelei, vásárlói e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

f.)  Szállítói, alvállalkozói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, adószámos magánszemély személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kapcsolattartó esetében az érintett hozzájárulása.

g.)  Az adószámos magánszemély Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére.

h.)  Az adószámos magánszemély Instagram profillal is rendelkezik, itt is sor kerül a követők személyes adatainak kezelésére.

i.)  Az adószámos magánszemély üzemelteti a www.balancestilus.com weboldalt. A weboldalon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.

j.)  A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre. A vélemények vagy keresztnévvel szerepelnek (így nem azonosítható a véleményt író magánszemély), vagy teljes név kiírásával, esetleg a véleményező fényképével. Ez utóbbi esetben kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre az ügyfél teljes neve, véleménye és képmása, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta.

k.)  A weboldalon több helyen is lehetőség van kapcsolatba lépni az adószámos magánszeméllyel. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja az adószámos magánszemélynek nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az ilyen módon az adószámos magánszemély tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adószámos magánszemély Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és az adószámos magánszemély közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adószámos magánszemély kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.

l.)  A weboldalon és az adószámos magánszemély Facebook oldalán is van lehetőség feliratkozni hírlevélre, név, telefonszám, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adószámos magánszemély Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

m.)  Az adószámos magánszemély, az egyéni tanácsadás bemutatása céljából fényképfelvételeket készít, mely felvételeket felhasznál weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései folytán. A felvételeken általában nem ismerhetők fel magánszemélyek, amennyiben ez mégis előfordul, a felvételek felhasználása kizárólag az érintett magánszemély előzetes, írásbeli, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. 

Az adószámos magánszemély a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 6. Az adószámos magánszeméllyel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adószámos magánszemély nevében más végzi, az adószámos magánszemély kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adószámos magánszemély ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 • Adatfeldolgozó az adószámos magánszemély által alkalmazott könyvelő cég:

  • ABV-FIX 2000 Kft, 1205 Budapest, Kossuth Lajos u. 142/B

 • Az adószámos magánszemély weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

  • Wix.com, 500 Terry A Francois Boulevard, Sixth Floor, San Francisco, CA 94158, USA 

 • Az adószámos magánszemély levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 • Az adószámos magánszemély partnere a hírlevél küldéssel kapcsolatban:

  • The Rocket Science Group LLC Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 • További adatfeldolgozók:

  • nincsen

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adószámos magánszemély által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

7. Az adószámos magánszemély által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Vevői szerződések:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély szín- és stílustanácsadóként dolgozik. Egyéni tanácsadás keretében végzi tevékenységét. Az adószámos magánszemély ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 1. Az adószámos magánszemély kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon, vagy weboldalán keresztül lehet. Az egyéni tanácsadásra való jelentkezés alkalmával az adószámos magánszemély az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a tanácsadó foglalkozás megszervezése, az arra való felkészülés, az ügyféllel való kapcsolattartás és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A jelentkezéssel tulajdonképpen létrejön a felek között a szerződéses kapcsolat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Amennyiben az érdeklődő a tanácsadással kapcsolatos információk birtokában úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni az adószámos magánszemély szolgáltatásait, az adószámos magánszemély a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

2. A szolgáltatás díjáról az adószámos magánszemély számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adószámos magánszemély. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adószámos magánszemély a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

3. Az egyéni tanácsadásra való jelentkezés az adószámos magánszemély weboldalán történik, név, telefonszám és e-mail cím megadásával. Ezen személyes adatokat az adószámos magánszemély a kapcsolatfelvétel céljából kezeli. A kapcsolatfelvétel során kéri az adószámos magánszemély a jelentkező nevét, telefonszámát, címét, esetleg adószámát. Ezen adatokra a tanácsadási díjról szóló számla kiállítása érdekében van szükség.  A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat az adószámos magánszemély 5 évig őrzi meg.

4. Előfordulhat, hogy az adószámos magánszemély munkája során jogi személyekkel is kapcsolatba kerül. A partnerrel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomására jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükség. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el az adószámos magánszemély ajánlatát, a tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével, a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, és kapcsolattartó hozzájárulása. A szolgáltatás díjáról az adószámos magánszemély számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adószámos magánszemély. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adószámos magánszemély a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

5. Feladatai ellátása során az adószámos magánszemély, partnerei, ügyfelei, vásárlói e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

6. Szállítói, alvállalkozói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, adószámos magánszemély személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kapcsolattartó esetében az érintett hozzájárulása.

   8. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az adószámos magánszemély által nyújtott szolgáltatások díjáról, valamint az általa értékesített termékről az adószámos magánszemély számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét, telefonszámát, esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a adószámos magánszemély. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A adószámos magánszemély a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja, 5 évig.

a.)  E-mail címek, telefonszámok megőrzése az adószámos magánszemélynél:

Az adószámos magánszemély tevékenysége során partnerei e-mail címe és telefonszáma is tudomására jut. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

Néhány esetben továbbra is jogos érdeke fűződik az adószámos magánszemélynek az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

b.)  Fényképek készítése az adószámos magánszemélynél:

Az adószámos magánszemély, az egyéni tanácsadás bemutatása céljából fényképfelvételeket készít, mely felvételeket felhasznál weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései folytán. A felvételeken általában nem ismerhetők fel magánszemélyek, amennyiben ez mégis előfordul, a felvételek felhasználása kizárólag az érintett magánszemély előzetes, írásbeli, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. 

c.)  Jancsó Anikó adószámos magánszemély weboldala:

Az adószámos magánszemély saját weboldalán mutatja be tevékenységét az érdeklődők számára. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az adószámos magánszemély szolgáltatásairól és kapcsolatfelvételre is lehetőséget biztosít.

Az adószámos magánszemély weboldala:

www.balancestilus.com

Az adószámos magánszemély weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k (Essential Cookie-k):

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha az érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az adószámos magánszemély weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adószámos magánszemély információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a látogató a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook pixel (Facebook cookie):

A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén a weboldal látogatói számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg.

A weboldalon közzétett személyes adatok:

A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre. A vélemények vagy keresztnévvel szerepelnek (így nem azonosítható a véleményt író magánszemély), vagy teljes név kiírásával, esetleg a véleményező fényképével. Ez utóbbi esetben kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre az ügyfél teljes neve, véleménye és képmása, amennyiben ehhez írásos hozzájárulását adta. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az ilyen módon kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapok:

A weboldalon több helyen lehetőség van kapcsolatba lépni a adószámos magánszeméllyel. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja az adószámos magánszemélynek nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az ilyen módon az adószámos magánszemély tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adószámos magánszemély Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és az adószámos magánszemély közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adószámos magánszemély kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.

d.)  Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte a adószámos magánszemély Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb szolgáltatásokról, hírekről, akciókról a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen az adószámos magánszemély lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

9.  Jancsó Anikó adószámos magánszemély Facebook és Instagram oldalai:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély facebook oldala:

https://www.facebook.com/balance.stilus

Az adószámos magánszemély Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. A adószámos magánszemély a Facebook-on is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt az adószámos magánszemély marketing célokra használja.

Az adószámos magánszemély a Facebook-on keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebook-on keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem.

Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adószámos magánszemély, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adószámos magánszemély nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az adószámos magánszemély nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

Az adószámos magánszemély a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adószámos magánszemély Facebook oldalán is van lehetőség feliratkozni hírlevélre, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adószámos magánszemély Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az adószámos magánszemély már az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/balance_stilus/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

10.  A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az adószámos magánszemély elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben az adatkezelő az adószámos magánszemély, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az adószámos magánszemély a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adószámos magánszemély férhet hozzá.

Az adószámos magánszemély partnerei, vásárlói a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

11. Az adószámos magánszemély tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

Az adószámos magánszemély a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

12.  Az adatkezelés biztonsága:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Jancsó Anikó adószámos magánszemély gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adószámos magánszemély és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Jancsó Anikó adószámos magánszemély fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusírtóval és tűzfallal védett számítógép) is.

Az adószámos magánszemély az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

13.  Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adószámos magánszemélynél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,

 • az érintett személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adószámos magánszemélytől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

 Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adószámos magánszemélytől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adószámos magánszemély – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,

 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adószámos magánszemélytől  a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

 Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adószámos magánszemély korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,

 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlésé

Az adószámos magánszemélytől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

 Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adószámos magánszemélytől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

 Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adószámos magánszemélytől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jancsó Anikó adószámos magánszemély 1024 Budapest, Retek u. 5. 2/2.

E-mail: balance.stilus@gmail.com

 Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

Jancsó Anikó adószámos magánszemély vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

14.  Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adószámos magánszemély haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adószámos magánszemély tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adószámos magánszemély partnereinek, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett partnert.

15.  Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

  a.)  Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

      b.)  Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

c.) Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adószámos magánszemély az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adószámos magánszemély ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 Jancsó Anikó adószámos magánszemély a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2021. május 03.

Jancsó Anikó

Adószámos magánszemély

bottom of page